• Dobrodošli na novu web stranicu

  Geotehnos d.o.o.

 • Dobrodošli na novu web stranicu

  Geotehnos d.o.o.

 • Dobrodošli na novu web stranicu

  Geotehnos d.o.o.

 • Dobrodošli na novu web stranicu

  Geotehnos d.o.o.

 • Dobrodošli na novu web stranicu

  Geotehnos d.o.o.

Obnovljivi izvori energije

Grijanje sa toplotnom pumpom predstavlja energetski efikasan i ekološki prihvatljiv način grijanja. Toplotne pumpe iskorištavaju toplinu iz okoliša i pretvaraju je u korisnu toplotu za grijanje prostora i/ili tople sanitarne vode. Toplotne pumpe koriste toplotu iz zraka, podzemne i površinske vode te toplote akumulirane u tlu i stijenama.

Za izvođenje sistema korištenja toplote podzemne vode i toplote akumulirane u tlu ili stijeni također su potrebni tzv. rudarski radovi. Tu je planirana izgradnja bunara za korištenje podzemne vode i bušotina za ugradnju vertikalnih toplotnih sondi za korištenje toplote iz tla ili stijena.
Iskorištavanje energije zemlje

U odgovarajuće duboke bušotine umetnemo vertikalnu toplotnu sondu. Kroz sondu kruži medij koji absorbira toplotu iz zemlje i šalje je toplotnoj pumpi. Zatim, toplotna pumpa pomoću termodinamičkog procesa povećava raspoloživu temperaturu koju predaje sistemu za grijanje ili pripremu tople vode.Iskorištavanje toplote podzemne vode

Sistem se sastoji od dva bunara: usisnog – unutar kojeg je instalirana podvodna pumpa za dostavu podzemne vode do toplotne pumpe, i ispusnog bunara – putem kojeg se podzemna voda vraća u zemlju. Podzemna voda je idealan vid toplote jer je temperatura tokom cijele godine približno konstantna.


Izgradnja bušotine

Bušotina je u sistemu vertikalne sonde ili bunara ključan objekat. Od kvalitete izgradnje bušotine je ovisna učinkovitost sistema iskorištavanja obnovljivih izvora energije. Istovremeno, troškovi izgradnje bušotine imaju značajan uticaj na finansijski učinak investicije. U tom kontekstu, potrebno je postići optimalnu kombinaciju kvalitete i ekonomičnosti. Bušotina u sistemu vertikalne sonde mora ispunjavati sljedeće tehničke karakteristike: dostići dubinu s dovoljnim geotermičkim energetskim potencijalom, omogućiti ugradnju opreme za cirkulaciju, omogućiti jednostavnu cementaciju ugrađene opreme i osigurati dugotrajnu eksploataciju..

Geotehnos d.o.o. Sarajevo izvodi bušenje bunara sa specijaliziranom opremom koja omogućava bušenje u kompaktnim stijenama, kao nevezanog sedimenta i tla. Firma je specijalizirana za izvođenje istraživanja, izgradnju bunara i geotermalnih bušotina.

Kao izvođač radova projektovanja, bušenja i ugradnje vertikalnih sondi imamo u svojoj ponudi sonde Njemačkog proizvođača FRANK GmbH.

ŠTA MI RADIMO?

NAŠE USLUGE

GEOTEHNOS d.o.o. Sarajevo je privredno društvo koje je specijalizovano za pružanje usluga iz oblasti geoloških, geotehničkih, hidrogeoloških ispitivanja i istraživanja, bušenje bušotina za iskorištavanje energije zemlje (vertikalne sonde) i podzemnih voda (bunara) za grijanje i hlađenje objekata, kao i nabavkom i ugradnjom vertikalnih sondi renomiranog njemačkog proizvođača FRANK GmbH.

Background
01

Geološka istraživanja

Posjedujemo ovlaštenje za geološka istraživanja prema Rješenju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije broj: 07-18-658 /2002, kojim se odobrava:

- površinsko i dubinsko ispitivanje terena i uzimanje uzoraka radi proučavanja terena za rudarske, građevinske, geofizičke, geološke i slične namjene;

- fundiranje uključujući i zabijanje stubova (šipova);

- površinsko mjerenje i posmatranje namjenjeno za pružanje informacija o podzemnim strukturama i lokacijama podzemnih nalazišta: nafte, zemnog plina, minerala i podzemnih voda;

čitaj više
Background
02

Geotehnička istraživanja

- Ispitivanja na terenu.

-Uzimanje uzoraka radi proučavanja terena za građevinske, geofizičke, geološke i slične namjene.

čitaj više
Background
03

Hidrogeološka istraživanja

Posjedujemo ovlaštenje za geološka istraživanja prema Rješenju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije broj: 07-18-658 /2002, kojim se odobrava:

- izgradnja hidrograđevinskih objekata;

- održavanje hidrograđevinskih objekata;

- hidrogeološko ispitivanje;

- bušenje i izgradnju bunara.

čitaj više
Background
04

Obnovljivi izvori energije

Grijanje sa toplotnom pumpom predstavlja energetski efikasan i ekološki prihvatljiv način grijanja. Toplotne pumpe iskorištavaju toplinu iz okoliša i pretvaraju je u korisnu toplotu za grijanje prostora i/ili tople sanitarne vode. Toplotne pumpe koriste toplotu iz zraka, podzemne i površinske vode te toplote akumulirane u tlu i stijenama.

Za izvođenje sistema korištenja toplote podzemne vode i toplote akumulirane u tlu ili stijeni također su potrebni tzv. rudarski radovi. Tu je planirana izgradnja bunara za korištenje podzemne vode i bušotina za ugradnju vertikalnih toplotnih sondi za korištenje toplote iz tla ili stijena.

čitaj više
Background
05

Projektovanje

- Izrada geoloških elaborata

- Izrada geotehničkih projekata

- Izrada inženjerskogeoloških elaborata

- Izrada rudarskih projekata na području površinske eksploatacije kamena

- Projektovanje rezervi mineralnih sirovina

- Izrada rudarskih projekata za bušenje i ugradnju vertikalnih sondi za iskorištavanje obnovljivih izvora energije

- Izrada rudarskih projekata za istražno-esploatacione bušotine (bunare)

Posjedujemo Ovlaštenje Federalnog ministarstva prostornog uređenja za izradu geotehničkih projekata, broj: 03-23-2-260/11.

čitaj više
Background
06

Specijalni građevinski radovi

- Izrada mikrošipova

- Izvođenje ankera i sidara

- Injektiranje

čitaj više